Informacje dla konsumentów

Szanowny Użytkowniku,

poprzez poniższą stronę informacyjną oraz e-mail z potwierdzeniem zamówienia spełniamy ustawowy obowiązek dotyczący udzielania informacji i pouczeń. Informujemy tu o wszelkich okolicznościach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.

1. Informacje o sprzedawcy

Ta strona internetowa zawiera ofertę firmy:

Parfümerie Akzente GmbH,
Amtsgericht Stuttgart HRB 581012

Zarząd: Philipp Andrée i Steven Mattwig
Meisenstraße 12
74629 Pfedelbach
Niemcy
Telefon: 0800 / 70 72 45
E-mail: obslugaklienta@parfumdreams.pl

VAT ID: DE 813307548

2. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy i pouczeniu

Poniższe uregulowania dotyczące prawa odstąpienia od umowy dotyczą wyłącznie konsumentów.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba niebędąca spedytorem obejmie w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Niemcy; telefon 0800 / 70 72 45, e-mail: obslugaklienta@parfumdreams.pl) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub e-mail) o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Można użyć do tego celu przygotowanego przez nas wzorcowego formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od klienta, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zapłacone kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu od umowy. Kwoty te zostaną zwrócone tą samą metodą, jaka została użyta do pierwotnej transakcji, chyba że z klientem zostanie inny sposób; klient nie ponosi w żadnym razie dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub przedstawienia przez klienta dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu czternastu dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że towary zostaną wysłane w ciągu czternastu dni.

Pokrywamy koszty odesłania towaru.

Klient musi pokryć ewentualną utratę wartości jedynie wtedy, gdy utrata wartości wynika z postępowania z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jakości, właściwości i działania towaru.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy


O ile nie uzgodniono inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zawieranych na odległość umów dostawy towarów, które nie są gotowymi produktami i zostały przygotowane według indywidualnego wyboru lub specyfikacji konsumenta bądź też dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Wzorcowy formularz odstąpienia

(Aby odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać do nas.)

 • Do Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Niemcy; E-mail: obslugaklienta@parfumdreams.pl:
 • Niniejszym odestępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy kupna następującego towaru (*)/ świadczenia następującej usługi (*)
 • Zamówienie złożone dnia (*)/otrzymane dnia (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zawiadomienia w formie papierowej)
 • Data

(*) niepotrzebne skreślić.

3. Dobrowolne prawo do zwrotu

(1) Dla wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem www.parfumdreams.pl oprócz ustawowego prawa odstąpienia Parfümerie Akzente GmbH dobrowolnie udziela klientom również prawa do zwrotu towaru w ciągu 180 dni od daty jego otrzymania. Dotyczy to klientów będących konsumentami w rozumieniu § 13 BGB. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszych OWH.

4. Informacje na temat poszczególnych postanowień umowy

 1. Ogólne Warunki Handlowe
  Obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Handlowe.
 2. Cechy oraz ceny towarów są opisane przy oferowanym towarze
 3. Warunki płatności, dostawy i świadczenia usług
  Warunki płatności, dostawy i świadczenia usług oraz termin dostawy są podane na stronie internetowej
 4. Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy/poprawienia błędów
  Umowa między nami a klientem zostaje zawarta w następujący sposób:
  1. aa) Klient wpisuje w oknie zamówienia wymagane dane.
  2. bb) Dane zamówienia można zmienić w każdej chwili, do momentu potwierdzenia zamówienia przyciskiem „Kup”.
  3. cc) Po kliknięciu tego przycisku klient składa wiążące oświadczenie woli zawarcia umowy (ofertę). Równocześnie klient akceptuje nasze Ogólne Warunki Handlowe, które może w tym momencie jeszcze raz przeczytać, i zgadza się na niezbędne przekazanie swoich danych w przypadku zawarcia umowy. W tym momencie, przed akceptacją jest również ponowna możliwość przeczytania oświadczenia o ochronie danych.
  4. dd) Otrzymanie przez nas zamówienia zostaje potwierdzone bezpośrednio po jego wysłaniu na podany przez klienta adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia wysłane automatycznie e-mailem nie jest jeszcze równoznaczne z naszą akceptacją umowy.

   Zawarcie umowy następuje poprzez
   1. aaa) indywidualną pisemną akceptację umowy z naszej strony lub
   2. bbb) w sposób dorozumiany, poprzez niezwłoczną wysyłkę zamówionego towaru na podany przez klienta adres dostawy.
 5. Językiem umowy jest język niemiecki.
 6. Tekst umowy zostaje przez nas zapisany i dane zamówienia zostają przesłane klientowi e-mailem. Klient ma w każdej chwili wgląd do swojego zamówienia na swoim koncie na stronie internetowej.
 7. Informacje na temat ustawowej odpowiedzialności za wady fizyczne, obsługi klienta, usług Działu obsługi klienta oraz gwarancji są zawarte w OWH oraz w sklepie internetowym.

5. Dostęp do warunków umowy

Nasze OWH są w każdej chwili dostępne tutaj na naszej stronie internetowej.

Pobieranie jako PDF
Do otwarcia, odczytu i wydrukowania pliku PDF konieczny jest program Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie na następującej stronie internetowej: http://www.adobe.com

Stan na 28.05.2022