OWH i informacje dla klientów

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe są elementem składowym umowy zawieranej poprzez niniejszą stronę internetową między firmą Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Niemcy (zwaną dalej Sprzedawcą) a Nabywcą oraz jego następcami prawnymi.
(2) Sprzedawca świadczy swoje usługi wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Odmienne postanowienia Nabywcy obowiązują tylko w przypadku wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.
(3) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą wszystkich usług Sprzedawcy oferowanych na tej stronie internetowej. Korzystając z tych usług, Nabywca potwierdza, że niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są dla niego wiążące.
(4) Sprzedaż jest realizowana tylko dla użytkowników końcowych.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedstawianie produktów Sprzedawcy na tej stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty Sprzedawcy, lecz tylko wezwanie do składania ofert.
(2) Umowa w formie umowy kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez złożenie oferty kupna przez Nabywcę oraz
a) akceptację umowy przez Sprzedawcę w formie potwierdzenia zamówienia lub
b) w sposób dorozumiany, poprzez niezwłoczną wysyłkę towaru zamówionego przez Nabywcę na podany przez Nabywcę adres dostawy.
(3) Potwierdzenie zamówienia wysłane e-mailem do Nabywcy nie jest jeszcze równoznaczne z akceptacją umowy przez Sprzedawcę.
(4) Językiem umownym jest język polski

§ 3 Warunki dostaw / koszty wysyłki

(1) Dostawa odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności (§ 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych) na adres dostawy podany przez Nabywcę, o ile pisemnie nie uzgodniono inaczej.
(2) Jeżeli Sprzedawca poniesie dodatkowe koszty wysyłki z powodu podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieprawidłowego adresata, Nabywca musi zwrócić te koszty, chyba że nieprawidłowe dane nie zostały podane z jego winy.
(3) W przypadku produktów marki „Kerastase” Nabywca może nabyć maksymalnie 4 sztuki tego samego produktu w ramach jednego zamówienia. Zamówienia tego samego produktu są ograniczone do 12 sztuk przez okres 12 miesięcy.

§ 4 Warunki płatności / zwłoka

(1) Obowiązują ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia. Podane ceny dotyczą wyłącznie zamówień składanych przez stronę internetową. Nie dotyczą one w szczególności ofert w lokalnej siedzibie Sprzedawcy.
(2) Cena zakupu plus koszty wysyłki jest wymagalna natychmiast, bez zwłoki, wraz z zawarciem umowy. Płatność ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki odbywa się w sposób wybrany przez Nabywcę poprzez jeden ze sposobów płatności wyświetlanych podczas procesu zamawiania. W przypadku płatności kartą kredytową instytucja kredytowa Nabywcy otrzymuje zlecenie pobrania kwoty faktury w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.
(3) Wszystkie ceny są cenami dla klienta końcowego i zawierają ustawową stawkę podatku VAT.
(4) W przypadku zwłoki Nabywcy w płatności ma on obowiązek zapłaty Sprzedawcy odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej, jeśli jest konsumentem (§ 13 BGB). Jeśli Nabywca jest firmą (§ 14 BGB), obowiązuje § 4 ustęp 4 zdanie 1, przy czym odsetki wynoszą 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej.
(5) Niezależnie od § 4 ustęp 4 Sprzedawca ma prawo do dowiedzenia, że należy mu się wyższe odszkodowanie oraz że poniósł również inne szkody.
(6) Dostępne sposoby płatności: Klient może wybrać płatność z Przelewy24, Paypal, Karta kredytowa lub Karta debetowa.

§ 5 Przedawnienie / obowiązek zbadania i zakwestionowania towaru

(1) Termin przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w momencie przekazania zakupionego towaru. Jeżeli Nabywca jest firmą (§ 14 BGB), termin wynosi 12 miesięcy od daty przekazania towaru.
(2) § 5 ustęp 1 nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia zdrowia i ciała w wyniku niedopełnienia obowiązków Sprzedawcy z powodu niedbalstwa bądź też celowego lub wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązku przez przedstawiciela prawnego Sprzedawcy lub osoby wykonujące zobowiązania w jego imieniu.
(3) Ustęp 1 nie dotyczy odpowiedzialności za pozostałe szkody wynikające z niedopełnienia obowiązków Sprzedawcy z powodu rażącego niedbalstwa Sprzedawcy bądź też celowego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego Sprzedawcy lub osoby wykonujące zobowiązania w jego imieniu.
(4) Handlowców obowiązują przepisy prawne, a także obowiązek zbadania i zakwestionowania towaru, wynikające z niem. kodeksu handlowego (HGB).

§ 6 Zastrzeżenie własności

Do momentu zapłaty całkowitej ceny zakupu Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru.

§ 7 Realizowanie kuponów promocyjnych

(1) Kupony promocyjne (kupony, których nie można zakupić, lecz które są wydawane w ramach kampanii reklamowej) są ważne tylko w wyznaczonym okresie i można je zrealizować tylko jednorazowo podczas procesu zamawiania. Poszczególne marki mogą być wyłączone z akcji promocyjnej.
(2) Wartość towaru musi odpowiadać przynajmniej kwocie bonu promocyjnego. Ze względów administracyjnych nie jest możliwy zwrot ewentualnych pozostałych środków z kuponu.
(3) Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem składania zamówienia. Zrealizowanie kuponu po złożeniu zamówienia jest niemożliwe. Środki z kuponu promocyjnego nie są wypłacane gotówką ani objęte odsetkami.
(4) Kuponu promocyjnego nie można przekazać osobom trzecim. Nie można łączyć ze sobą kilku kuponów promocyjnych.
(5) Jeśli środki z jednego kuponu promocyjnego nie są wystarczające do zamówienia, różnicę można zapłacić przy użyciu oferowanych sposobów płatności.
(6) Wartość kuponu promocyjnego nie zostanie zwrócona, jeśli towar zostanie zwrócony, w całości lub w części, o ile kupon promocyjny został wydany w ramach akcji reklamowej i nie zostało za niego wykonane żadne świadczenie wzajemne.

§ 8 Upominki

(1) Sprzedawca oferuje Nabywcom upominki w ramach określonych akcji. W czasie trwania akcji upominkowej upominek pojawia się automatycznie w koszyku przy zakupie określonego towaru i/lub osiągnięciu minimalnej wartości zakupów.
(2) Na jedno zamówienie klient może otrzymać tylko jeden taki sam upominek.
(3) Jeśli warunkiem akcji jest minimalna wartość zakupów, na tę kwotę musi zostać zawarta prawomocna umowa kupna-sprzedaży. Jeśli wartość zamówienia zmniejszy się poniżej minimalnej wartości zakupów w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, do tego zakupu nie jest przyznawany upominek. W takich przypadkach wraz ze zwrotem towarów do sprzedawcy należy odesłać upominek.
(4) Jeśli z zakupem określonego produktu związane są promocje, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, do tego produktu nie jest dołączany upominek. W takich przypadkach wraz ze zwrotem towarów do sprzedawcy należy odesłać upominek.
(5) Jeżeli promocje mają określony czas trwania, czas ten jest podany w reklamie dotyczącej promocji.

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności / zwolnienie z odpowiedzialności

(1) Obowiązuje zasadniczo ustawowa odpowiedzialność za wady fizyczne, chyba że w § 5 lub w § 9 ustęp 2 do 4 niniejszych OWH zawarto inne postanowienia.
(2) Za szkody inne niż naruszenie życia, ciała i zdrowia Sprzedawca odpowiada tylko wtedy, gdy doszło do nich w związku z działaniem celowym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa bądź też zawinionym naruszeniem podstawowego obowiązku umownego przez Sprzedawcę, jego pracowników lub osoby wykonujące zobowiązania w jego imieniu. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku naruszenia obowiązków podczas czynności objętych umową oraz w wyniku podejmowania czynności niedozwolonych. Wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą wykraczającą poza te warunki.
(3) Oprócz przypadków celowego działania lub rażącego niedbalstwa bądź też naruszenia podstawowego obowiązku umownego lub naruszenia życia, ciała i zdrowia przez Sprzedawcę, jego pracowników lub osoby wykonujące zobowiązania w jego imieniu, odpowiedzialność ogranicza się do typowych szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, oraz do średniej wartości szkody typowej dla takich umów. Dotycz to również szkód pośrednich, zawłaszcza utraty zysku.
(4) Postanowienia te nie wpływają na § 5 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz na przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

§ 10 Urządzenia elektryczne

W przypadku wad rzeczowych Nabywca ma na początku tylko prawo do wymiany produktu na nowy lub do jego naprawy. Tylko jeśli te rozwiązania będą nieskuteczne, Nabywca ma prawo wedle uznania do obniżenia ceny kupna bądź do odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z rodzaju rzeczy lub wady lub też innych okoliczności wynika co innego. Prawo do roszczeń odszkodowawczych pozostaje nienaruszone.

§ 11 Ochrona danych

Jeśli chodzi o ochronę danych, obowiązuje oświadczenie Sprzedawcy o ochronie danych.

§ 12 Dobrowolne prawo do zwrotu

(1) Dla wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem www.parfumdreams.pl oprócz ustawowego prawa odstąpienia Parfümerie Akzente GmbH dobrowolnie udziela klientom również prawa do zwrotu towaru w ciągu 180 dni od daty jego otrzymania. Dotyczy to klientów będących konsumentami w rozumieniu § 13 BGB. To prawo do zwrotu upoważnia klientów do odstąpienia od umowy także po upływie 14-dniowego okresu przewidzianego w ustawie (patrz informacje dla konsumentów), poprzez odesłanie towaru w ciągu 180 dni od daty jego otrzymania (termin ten zaczyna się z dniem otrzymania towaru) do firmy Parfümerie Akzente GmbH, wyłącznie na adres podany na końcu niniejszego podpunktu (1). Do zachowania tego terminu wystarczy terminowe odesłanie towaru. Warunkiem skorzystania z dobrowolnego prawa zwrotu jest jednak kompletność towaru, jego nienaganny stan oraz zwrot w oryginalnym opakowaniu.

Prosimy o przesłanie towaru na adres:
Parfümerie Akzente GmbH
Meisenstr. 12
74629 Pfedelbach
Niemcy

(2) W przypadku dobrowolnego prawa zwrotu zwrot zapłaconej przez Nabywcę kwoty następuje na konto użyte przez Nabywcę do dokonania płatności. Jeśli nie jest to już możliwe, skontaktujemy się z klientem.

(3) Prawo do zwrotu nie wpływa na ustawowe prawo odstąpienia od umowy oraz ustawowe prawa klienta do roszczeń z tytułu rękojmi.

Do momentu upływu terminu ustawowego prawa odstąpienia od umowy obowiązują wyłącznie warunki prawne dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy. Udzielone w umowie (dobrowolne) prawo do zwrotu nie ogranicza także ustawowego prawa klienta do rękojmi, które klient zachowuje w nieograniczonym zakresie.

§ 13 Konsumenckie biuro mediacyjne

Parfümerie Akzente GmbH nie bierze udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

§ 14 Zwrot baterii

Zużyte baterie mogą Państwo odesłać do nas bezpłatnie. Baterie zawierające substancje szkodliwe są oznaczone i opatrzone jednym z symboli chemicznych
Cd (= bateria zawiera kadm),
Hg (= bateria zawiera rtęć) lub
Pb (= bateria zawiera ołów).
Baterie litowe i akumulatorowe wszystkich systemów można odesłać do nas tylko pod warunkiem ich całkowitego rozładowania. W razie niekompletnego rozładowania baterii tych typów prosimy przed ich odesłaniem zaizolować bieguny baterii za pomocą taśmy klejącej.

§ 15 Prawo właściwe / postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy prawne państwa, w którym konsument ma swoje zwykłe miejsce pobytu, pozostają nienaruszone.
(2) Jeśli Nabywca jest handlowcem lub nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w swoim kraju lub po zawarciu umowy przeniesie swoje miejsce zamieszkania za granicę lub w momencie wniesienia powództwa jego miejsce zamieszkania jest nieznane, miejscem wykonania jest sąd właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy oraz właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pobieranie jako PDF
Do otwarcia, odczytu i wydrukowania pliku PDF konieczny jest program Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie na następującej stronie internetowej: http://www.adobe.com

Stan na 14.03.2019